• Regulamin

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ KINGHOFF.ONLINE

 

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Klient –  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach hurtowni internetowej Kinghoff.online

 

4. Hurtownia internetowa – serwis internetowy dostępny pod www.kinghoff.online, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 

5. Towar – produkty prezentowane w hurtowni internetowej;

 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Speedoshop prowadzącą sklep internetowy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego;

 

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

 

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu dostępnego pod www.kinghoff.online

 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2.3. Hurtownia internetowa, działająca pod www.kinghoff.online, prowadzona jest przez firmę Speedoshop z siedzibą: ul. Dzieci Warszawy 9, 02-495 Warszawa.

NIP: 525 101 09 84

Regon: 011476955

 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach hurtowni internetowej;

 

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach hurtowni internetowej;

 

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach hurtowni internetowej;

 

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach hurtowni Internetowej.

 

2.5. Korzystanie z hurtowni internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

a) komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny b) szerokopasmowe łącze internetowe; c) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript d) włączona obsługa języka JavaScript, e) włączona obsługa plików Cookies f) aktywne konto e-mail.

 

2.6. W celu korzystania z hurtowni internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 

2.7. Firma Speedoshop zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem hurtowni internetowej dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie posiadają aktywnego numeru NIP. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kinghoff.online oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych hurtowni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania z hurtowni Internetowej

 

3.1. Rejestracja jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania z hurtowni www.kinghoff.online

 

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Sama rejestracja nie oznacza automatycznego przyznania dostępu do systemu zamówień.
Po pozytywnej weryfikacji, klient otrzymuje informację o aktywowaniu konta - poprzez mail

 

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym numeru NIP firmy. Sklep korzysta z certyfikatu SSL, dzieki któremu dane są zaszyfrowane co uniemożliwia przejęcie loginów i haseł przez osoby trzecie.

 

3.4. Firma Speedoshop może pozbawić Klienta prawa do korzystania z hurtowni Internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 

a) podał w trakcie rejestracji w hurtowni internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 

b) dopuścił się za pośrednictwem hurtowni internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów hurtowni internetowej,

 

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Speedoshop za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Speedoshop.

 

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z hurtowni internetowej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Speedoshop

 

 3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, hurtownia podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 

b) korzystania ze hurtowni internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach hurtowni internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),

 

d) korzystania z hurtowni internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Speedoshop,

 

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach hurtowni internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

f) korzystania z hurtowni internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem hurtowni internetowej należy wejść na stronę internetową www.kinghoff.online, dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki o ile takie warianty występują, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z hurtowni internetowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 

a) przedmiotu zamówienia,

 

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 

c) wybranej metody płatności,

 

d) wybranego sposobu dostawy,

 

e) czasu dostawy,

 

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

 

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Speedoshop Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "potwierdzenie przyjęcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Możliwy jest wybór opcji odbioru osobistego towaru w siedzibie firmy pod adresem: ul. Dzieci Warszawy 9, 02-495 Warszawa.

 

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Dokładne informacje odnośnie kosztów dostawy i terminu znajduję się http://kinghoff.online/news/n/54/Dostawa

 

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kinghoff.online oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 

a) przelewem na numer konta bankowego: 25 1140 2004 0000 3302 3402 6816 ,

 

b) płatnością w systemie Sky-Pay. System umożliwia szybką płatność on line do większości polskich banków a także płatności kartami płatniczymi. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

- W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

- W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji wynosi 2-5 dni robocze.

- Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
Płatności online
BLIK
Alior Raty

 skypaybaner1(3).jpg

VII. Anulowanie zamówienia

Zamówienie możemy anulować na prośbę zamawiającego pod warunkiem, że paczka z zamówieniem nie została jeszcze przekazana do firmy kurierskiej.

 

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: info@kinghoff.online. Firma Speedoshop zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

8.2. Firma Speedoshop nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

8.3. Podczas odbioru przesyłki należy sprawdzić jej stan techniczny z zewnątrz (opakowanie). W wypadku jakichkolwiek wątpliwości lub stwierdzenia uszkodzenia prosimy o sporządzenie odpowiedniego protokołu szkody. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych można odmówić przyjęcia towaru

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1. Firma Speedoshop podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania hurtowni, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Speedoshop o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu hurtowni.

 

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem  hurtowni Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Speeedoshop, ul. Dzieci Warszawy 9, 02-495 Warszawa, mailowo pod adres: info@kinghoff.online lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem hurtowni.

 

9.5. Firma Speedoshop zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Speedoshop a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Speedoshop a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Speedoshop.

 

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.