• Regulamin

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ KINGHOFF.ONLINE

 

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Klient –  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach hurtowni internetowej Kinghoff.online

 

4. Hurtownia internetowa – serwis internetowy B2B dostępny pod www.kinghoff.online, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 

5. Towar – produkty prezentowane w hurtowni internetowej;

 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Speedoshop prowadzącą sklep internetowy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego;

 

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

 

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy B2B dostępnej  pod adresem www.kinghoff.online

 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2.3. Hurtownia internetowa, działająca pod www.kinghoff.online, prowadzona jest przez firmę Speedoshop z siedzibą: ul. Dzieci Warszawy 9, 02-495 Warszawa.

NIP: 525 101 09 84

Regon: 011476955

 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach hurtowni internetowej;

 

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach hurtowni internetowej;

 

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach hurtowni internetowej;

 

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach hurtowni Internetowej.

 

2.5. Korzystanie z hurtowni internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

a) komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny b) szerokopasmowe łącze internetowe; c) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript d) włączona obsługa języka JavaScript, e) włączona obsługa plików Cookies f) aktywne konto e-mail.

 

2.6. W celu korzystania z hurtowni internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 

2.7. Firma Speedoshop zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem hurtowni internetowej dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie posiadają aktywnego numeru NIP. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kinghoff.online oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych hurtowni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania z hurtowni Internetowej

 

3.1. Rejestracja jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania z hurtowni www.kinghoff.online

 

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Sama rejestracja nie oznacza automatycznego przyznania dostępu do systemu zamówień.
Po pozytywnej weryfikacji, klient otrzymuje informację o aktywowaniu konta - poprzez mail

 

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym numeru NIP firmy. Platforma korzysta z certyfikatu SSL, dzieki któremu dane są zaszyfrowane co uniemożliwia przejęcie loginów i haseł przez osoby trzecie.

 

3.4. Firma Speedoshop może pozbawić Klienta prawa do korzystania z hurtowni Internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 

a) podał w trakcie rejestracji w hurtowni internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 

b) dopuścił się za pośrednictwem hurtowni internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów hurtowni internetowej,

 

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Speedoshop za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Speedoshop.

 

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z hurtowni internetowej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Speedoshop

 

 3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, hurtownia podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 

b) korzystania ze hurtowni internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach hurtowni internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),

 

d) korzystania z hurtowni internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Speedoshop,

 

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach hurtowni internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

f) korzystania z hurtowni internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem hurtowni internetowej należy wejść na stronę internetową www.kinghoff.online, dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki o ile takie warianty występują, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z hurtowni internetowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 

a) przedmiotu zamówienia,

 

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 

c) wybranej metody płatności,

 

d) wybranego sposobu dostawy,

 

e) czasu dostawy,

 

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

 

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Speedoshop Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "potwierdzenie przyjęcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Możliwy jest wybór opcji odbioru osobistego towaru w siedzibie firmy pod adresem: ul. Dzieci Warszawy 9, 02-495 Warszawa.

 

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Dokładne informacje odnośnie kosztów dostawy i terminu znajduję się http://kinghoff.online/news/n/54/Dostawa

 

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kinghoff.online oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 

a) przelewem na numer konta bankowego: 25 1140 2004 0000 3302 3402 6816 ,

 

b) płatnością w systemie Sky-Pay. System umożliwia szybką płatność on line do większości polskich banków a także płatności kartami płatniczymi. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

- W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

- W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji wynosi 2-5 dni robocze.

- Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
Płatności online
BLIK
Alior Raty

 skypaybaner1(3).jpg

VII. Anulowanie zamówienia

Zamówienie możemy anulować na prośbę zamawiającego pod warunkiem, że paczka z zamówieniem nie została jeszcze przekazana do firmy kurierskiej.

Podmiotom gospodarczym kupującym produkty na fakturę VAT nie przysługuje prawo zwrotu towaru na zasadzie odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Platforma nie jest sklepem internetowym i prowadzi sprzedaż na zasdach B2B. B2B (ang. business-to-business) oznacza transakcje pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi. Nie ma możliwości dokonywania zakupów konsumenckich (B2C).

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: info@kinghoff.online. Firma Speedoshop zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

8.2. Firma Speedoshop nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

8.3. Podczas odbioru przesyłki należy sprawdzić jej stan techniczny z zewnątrz (opakowanie). W wypadku jakichkolwiek wątpliwości lub stwierdzenia uszkodzenia prosimy o sporządzenie odpowiedniego protokołu szkody. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych można odmówić przyjęcia towaru

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1. Firma Speedoshop podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania hurtowni, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Speedoshop o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu hurtowni.

 

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem  hurtowni Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Speeedoshop, ul. Dzieci Warszawy 9, 02-495 Warszawa, mailowo pod adres: info@kinghoff.online lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem hurtowni.

 

9.5. Firma Speedoshop zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Speedoshop a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Speedoshop a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Speedoshop.

 

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.